top of page
Alex Fujino
ALEX FUJINO
MANAGING DIRECTOR
Yuki Kawamoto
YUKI KAWAMOTO
ACCOUNT DIRECTOR
Justin Smith
JUSTIN SMITH
PRINCIPAL CONSULTANT
JUSTIN SMITH
Shota Terada
SHOTA TERADA
CONSULTANT
Kaye Natividad
KAYE NATIVIDAD
SENIOR RESEARCHER
Taichi Atsumi
TAICHI ATSUMI
ASSOCIATE DIRECTOR
Yu Yasuda
YU YASUDA
PRINCIPAL CONSULTANT
Akinori Kusaka
AKINORI KUSAKA
CONSULTANT
Martin Jirkal
MARTIN JIRKAL
ASSOCIATE CONSULTANT
Koichi Hiraiwa
KOICHI HIRAIWA
ASSOCIATE RESEARCHER
bottom of page